ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมพระบารมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ระเบียบวาระ
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร
          วาระก่อนประชุม    
          ๐.๑.แจกประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลโครงการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนฯ  
ดาวน์โหลด
          ๐.๒ มอบรางวัลและโล่เกียรติบัตพร้อมเสื้อสามารถให้แก่ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด    
          ๐.๓ มอบประกาศเกียรติบัตรรางวัลประกวดการประกวดคุณภาพการพยาบาล (QA)    
          ๐.๔ มอบเกียรติบัตรในกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ "คลินิคหมอครอบครัว หมอประจำตัวของประชาชน"    
          ๐.๕ มอบเกียรติบัตรและรางวัลประกวดผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคดีเด่น    
          0.๖ สรุปผลการประกวดผลงานวิชาการระดับเขต ปี ๒๕๖๐  
ดาวน์โหลด
   ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
          ๑ เรื่องของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
          ๒ เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัด  
          ๓ เรื่องจากการประชุมเขต/กระทรวง (ที่สำคัญ)  
   ระเบียบวาระที่ ๒ ติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร
     ๒.๑ เรื่องติดตาม  
          ๑) คุณภาพบันทึกบริการด้านสุขภาพ ๔๓ แฟ้ม ใน Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ดาวน์โหลด
          ๒) การแก้ปัญหาโรคฟันผุในเด็ก
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
     ๒.๒ เรื่องแก้ไขรายงานการประชุม  
   ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร
      ๓.๑ เรื่องของผู้บริหารในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
          ๑) รอง/ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
          ๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
          ๓) สาธารณสุขอำเภอ
          ๔) เรื่องของคณะกรรมการ คปสจ.ด้านอื่น (เทศบาล, มนร., ศูนย์วิชาการต่างๆ, อสม.)
เทศบาล, มนร., ศูนย์วิชาการต่างๆ, อสม.
          ๕) เรื่องของกลุ่มงานใน สสจ.นราธิวาส
          ๖) การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
กลุ่มงานนิติการ
          ๗) ผลการดำเนินงานมูลฝอยติดเชื้อจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๖๐
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
          ๘) ผลการดำเนินงาน Green clean Hospital จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๖๐
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
          ๙) ขออนุมัติงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ดาวน์โหลด
         ๑๐) การจ้างผู้ช่วยงานทันตกรรม ใน รพ.สต. ปีงบประมาณ 2561
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ดาวน์โหลด Word, Excel
   ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร
          ๑) กำหนดการเยี่ยมโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ดาวน์โหลด
          ๒) สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ดาวน์โหลดรวม
          ๓) สรุปผลการดำเนินงานรณรงค์ให้บริการวัคซีนหัด คปสอ.
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ดาวน์โหลด
          ๔) สรุปผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ดาวน์โหลด
          ๕) สรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง(MERS) ในผู้เดินทางกลับจากประกอบพิธีฮัจย์
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ดาวน์โหลด
          ๖) การจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปี ๒๕๖๐
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ดาวน์โหลด
          ๗) อาสาสมัคร พอ.สว. เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ดาวน์โหลด
          ๘) สรุปการเฝ้าระวังและติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ดาวน์โหลด
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่น ๆ
ผู้รับผิดชอบ
เอกสาร
     
ดาวน์โหลดเอกสาร รวมไฟล์ Zip คปสจ.0960
   

พัฒนาระบบโดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โทร.0 7353 2056-65 ต่อ 301