ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้าน

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้งเหมาบริการในตำแหน่งแม่บ้าน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-3 กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้านและกำหนดวันเวลาและสถานที่ประเมิน ตามเอกสารที่แนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการพัสดุ และแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลศรีสาคร ตำบลซากล อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 2 อัตตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบูธนิทรรศการประเภทชมรม 11 ชมรม โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฏาคม งวดที่ 10 ประจำปี 2563

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อ Roll up ให้ความรู้เรื่องภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 258 ชุด โดยวิธีคัดเลือก คลิกรายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 รายละเอียดตามไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตามที่จังหวัดนราธิวส ได้เปิดรับสมัครศัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖ต ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖ต ไปแล้วนั้น จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ เอกสารประกาศ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวส ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนิ้ เอกสารประกาศ แผนที่ไปยังสนามสอบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ ๒ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข