ประกาศ จังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

ด้วยจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ดูรายละเอียด

เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ อัตรา ไปแล้วนั้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วคอนกรีต ความยาว ๑๐๔ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริโก๋ ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ความยาว ๑๐๔ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริโก๋ ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๓๕๖,๖๐๐.-บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอัดมีน ดอเฮง ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดูรายละเอียด…

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ อัตรา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบปรนัย) ดูรายละเอียด…

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียด

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มี.ค ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด งบการเงินปจด.มีค.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน ๕๒๐,๐๐๐.-บาท (เงินห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเมธรวมช่าง ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศจังหวัดนราธิวาส

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ดังเอกสารดาวน์โหลดตังต่อไปนี้ ประกาศจังหวัดนราธิวาส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๙๒ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) แบบเลขที่ ๕๓๓๘/๓๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน ๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอฟ.คอนสตรัคชั่น ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศจังหัดนราธิวาส

กลุ่มงานนิติการ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน

“กลุ่มงานนิติการ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) ดังเอกสารแนบ” ร้องเรียนทุจริต EB16

กลุ่มงานนิติการ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ ๖ เดือน

กลุ่มงานนิติการ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ดังเอกสารแนบร้องเรียนทั่วไป EB16

กลุ่มงานนิติการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน

กลุ่มงานนิติการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) ดังเอกสารแนบรายงานผลแผนปราบปราม EB24

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

” สสจ.นราธิวาส ได้จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ดังเอกสารแนบ”

ประกาศผลการจัดซื้อยาและวัสดุการแพทย์ร่วมจังหวัดนราธิวาส​ ปี​ 2562-2563

​ เรื่อง​ ประกาศผลการจัดซื้อยาและวัสดุการแพทย์ร่วมจังหวัดนราธิวาส​ ปี​ 2562-2563 เอกสารแนบ วม 62 ประกาศยารวมประกาศยาร่วม