ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น ในการนี้จึงขอเปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา ไฟล์ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร นวก.สาธารณสุข

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ ไฟล์ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร นวก.สาธารณสุขและนักวิเคราะห์ แบบประเมินผลงานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ตามที่ จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือกนั้น บัดนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตรม. (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลรือเสาะ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เปลี่ยนแปลงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,174 ตรม. ตามที่จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น ในการนี้จึงขอเปลี่ยนแปลงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เปลี่ยนแปลงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น ในการนี้จึงขอเปลี่ยนแปลงการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 หลัง โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุคิริน ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารที่แนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีคัดเลือก ตามที่ จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีคัดเลือก นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่ จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น ในการนี้จึงขอเปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารที่แนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ตามที่ จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศเผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ตามเอกสารที่แนบ

ประกาศ จังหวัดนราธิวาส เรื่องยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ การผลิตยาสมุนไพร

ประกาศ จังหวัดนราธิวาส เรื่องยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการผลิตยาสมุนไพรถูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อส่งเสริมมาตรฐานตามอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมวิจัยและพัฒนา สารสกัดจากสาหร่ายเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโรคและส่วนประกอบเคื่องสำอางชั้นสูง จำนวน 1 เรื่อง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด คลิก