เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์

……เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ ………. 2 ตำแหน่ง 1.เจ้าหน้าที่บันทุกข้อมูล 2.เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ 2019-02-08 09.13.22

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

เอกสารหนังสือฉบับเต็ม โหลด24-1-62-01 โหลด เอกสารใบสมัคร__และประเมินให้ดำรงตำแหน่ง_ระดับชำนาญการพิเศษ1.แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ2.แบบประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดนราธิวาส ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ ก่อสร้างบ้านพักข้ราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารดาวน์โหลดตังต่อไปนี้ ประกาศจังหวัดนราธิวาส

ประกาศผู้ชนะ

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ 16 ชิ้น สำหรับโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก นั้น บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ ห้อง (๑๖ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) แบบเลขที่ ๘๘๑๓ โรงพยาบาลสุคิริน ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน ๑๒,๕๓๐,๐๐๐.-บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หะยีเจะหมิน โยธากิจ ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจำงวด 3 ประจำปี 2562 ดังเอกสาร downloadรายงานงบทดลอง ปจด.ธค.61

ประกาศผู้นะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ก่อสร้างสวนเรียนรู้ด้านสุขภาพพร้อมสร้างแนวรั้ว เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน 5,290,000.-บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หะยีเจะหมิน โยธากิจ ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างสวนเรียนรู้

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหัดนราธิวาส จำนวน 1 รายการ ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศจังหวัดนราธิวาส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส รถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระบองสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ในวงเงิน 1,999,000.-บาท มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นวาย เมดไลน์ และรถพยาบาล (รถตู้)ปริมาตรกระบองสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ในวงเงิน 1,999,000.-บาท มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้

ประกาศผู้ชะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส จ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารทั่วไป (ชั้นเดียว) ความยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน 252,000.-บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหทักษิณก่อสร้าง จำกัด ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็ปไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเวปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) รายการจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำ โรงพยาบาลรือเสาะ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็ปไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเวปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สรุปผลการผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ ๒ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน ๖,๗๓๑,๗๐๐.-บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์เพอร์เฟกต์ และ ก่อสร้างอาคารโรงซ่อม บำรุง พัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ก่อสร้างทางเดินเชื่อมทั่วไป (ชั้นเดียว) ความยาวไม่น้อยกว่า 41 เมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหทักษิณก่อสร้าง จำกัด ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทางเดินเชื่อมอาคาร รพ.ยี่งอ

ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับรายการก่อสร้าง ดังนี้ 1.คูระบายน้ำ คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 2.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุคิริน ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 3.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 4.ปรับปรุงทางเข้าโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และได้รับการคัดเลือกไปแล้วนั้น ดังเอกสารดาวน์โหลดตังต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะ จำนวน 4