ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราสถิตย์ ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะจ้างต่อเติมอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่จังหวัดนราธิวาส จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน ๑๕๕,๐๐๐.-บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะแนะคอนสทรัคชั่น แอนด์เซอร์วิส ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะต่อเติม สสอ

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็ปไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเวปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารทั่วไป โรงพยาบาลยี่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2. ปรับปรุงทางเข้า โรงพยาบาลยี่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลยี่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภสุคิริน 5.ก่อสร้างคูระบายน้ำ โรงพยาบาลยี่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ราคากลางพี่ดา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส จ้างปรับปรุงห้องน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน ๑๙๕,๐๐๐.-บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายมะรอซง เซะ ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ ประกาศผู้ชนะปรับปรุงห้องน้ำ

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในโอกาสการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม เอกสาร download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถมดินทำลานจอดรถ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ

ตามที่จังหวัดนราธิวาส จ้างถมดินทำลานจอดรถ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน ๒๑๕,๐๐๐.-บาท (เงินสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟซอลกรุ๊ป ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้ แจ้งผู้ชนะ

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็ปไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเวปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement :e-GP) รายการจ้างปรับปรุงอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ปรับปรุง สสจ

เรื่อง.. ขอเชิญบริษัทเสนอราคายา

load เอกสารได้ ซื้อร่วมนราวัสดุการแพทย์62 เอกสารที่2 หนังสือเชิญบริษัทเสนอราคายาร่วมจังหวัดน

รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานงบทดลอง ปจด.ตค.61

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต download เอกสารฉลับเต็ม146724_New Doc 2018-11-14 14.00.33

คู่มือการควบคุมภายใน (งานควบคุมภายใน/ประกันสุขภาพ/การเงินและบัญชี/งานพัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)

คู่มือการควบคุมภายใน (งานควบคุมภายใน/ประกันสุขภาพ/การเงินและบัญชี/งานพัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) download เอกสาร

มาตรการในการทำงาน และคู่มือการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของสำนักงาน

ด้วยการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินและมาตรการในการทำงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เอกสาร download ดังนี้ มาตรฐานในการทำงานและคู่มือ

ผลงานวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R) ประจำปี2561

ผลงานวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R) ประจำปี2561ผลงานวิชาการจังหวัดนราธิวาส61

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พฤศจิกายน 2560

โรงพยาบาลตากใบ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน เกิน 1 แสนบาท จำนวน 4 รายการ รายละเอียดดังแนบ แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1/p>

รายงานงบทดลองเบิกจ่าย ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม ประจำปี 2560 รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจำงวด 2 ประจำปี 2561 รายงานงบการเงิน ปจดพย.60