การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๔)

การจัดทำแบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ไตรมาส ๔) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลปฏิบัติตามแผนดังกล่าว เพื่อให้บริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ดังเอกสารดาวน์โหลดตังต่อไปนี้ไตรมาส 4

การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลปฏิบัติตามแผนดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังเอกสารดาวน์โหลดตังต่อไปนี้ การจัดทำแผนงบ 62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2561 รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามเอกสารที่ downloadรายงานงบการเงิน ปจด.กค.61

บันชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

download หนังสือรายชื่อผู้ได้ผ่านการเลือกสรร เอกสาร download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) —————————————————————- downloads เอกสาร 2018-08-17

รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ ดำแหน่งเลขที่ 140792 ประกาศฉลับเต็ม download89876_New Doc 2018-08-10 ไฟล์เอกสารประกอบการรับสมัคร นวก.เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ไฟล์ที่ 1แบบประเมินบุคคล (นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ) ไฟล์ที่ 2ใบสมัครจริงนวก.สส.ชช สสจ.นธ.ใหม่

ครม.เคาะ ‘หมอสุขุม’ อธิบดีกรมวิทย์ฯ นั่งปลัด สธ.คนใหม่

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (7 สิงหาคม 2561) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ (สธ.) แต่งตั้ง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นปลัด สธ.คนใหม่ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นี้ แทน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ.คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2561 นี้

รายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการ

รายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการ ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 downloadรายชื่อรายชื่อ-อสม.ในเว็ป-บก.

เปลี่ยนแปลง เวลาสถานที่ในการเประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โหลดหนังสือ ไฟล์ pdf download

กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน IA01

กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน IA 01

(พนักงานราชการ)รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2

จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 Doc-2018-07-26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจำงวด 9 ประจำปี 2561 งบการเงิน มิย.61

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เอกสาร และรายชื่อ download new doc 2561-07-20 12.03.17_25610720120343957

ประกาศรายชื่อ สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยการปะเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ดั่งเอกสารสารแนบ ดั่งต่อไปนี้ เอกสาร downloaddownloadประกาศและ รายชื่อ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามคำสั่งที่ ๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยให้มีหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และนำความเสี่ยงดังกล่าว มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น คณะทำงาน ได้ดำเนินการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบ