ค่านิยม

ค่านิยม

S : Service mind & Spirit เต็มใจให้บริการ
S : Standardization ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
J : Justice บริหารงานอย่างที่ยงธรรม
M : Mastery เป็นนายตนเอง
O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P : People Centered ใส่ใจประชาชน
H : Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม

ใส่ความเห็น