พันธกิจ

พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission)

1. พัฒนาระบบการบริหารและการบริการขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในทั่วทุกพื้นที่ แบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี และประชาชนสุขภาพดี
2. พัฒนาระบบเชื่อมโยงการส่งต่อของเครือข่ายสุขภาพให้เชื่อมโยงทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานในการบริหารจัดการที่สามารถสนองตอบต่อปัญหาทั้งในช่วงเวลาปกติและในช่วงเวลาที่มีภาวะวิกฤติ
3. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ในทุกระดับ
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ เชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา และการใช้ชีวิตในสังคม
5. ป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ให้มีคุณภาพและเอื้อต่อการมีสุขภาพดีของของประชาชน
6. สนับสนุนให้มีสร้างสรรค์องค์ความรู้ การคิดค้นนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ในระบบบริการ
7. เสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกภาครัฐในการดูแลสุขภาพประชาชน

ใส่ความเห็น