สถิติสาธารณสุข

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นงานหนึ่งในกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีภาระกิจหลักในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขที่มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

ข้อมูล ประชากร การเกิด การตาย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ที่นำเสนอในสถิติสสาธารณสุขเป็นข้อมูล จากทะเบียนราษฏ์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วิเคราะห์ประมวลผลตามระยะเวลาที่มีการเกิดการตายจริง การนำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่จะนำเสนอในภาพรวมของจังหวัด

อนึ่งการนำเสนอข้อมูลสถิติสาธารณสุขนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักบริหารการทะเบียนจังหวัดนราธิวาส กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาสทุกแห่ง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สถิติสาธารณสุขปี 2557
สถิติสาธารณสุขปี 2556
สถิติสาธารณสุขปี 2555

- ข้อมูลประชากร ปี 2555
- ข้อมูลสถิติชีพ ปี 2555 (เกิด ตาย เพิ่ม)
- สาเหตุการตาย ปี 2555
- สาเหตุการป่วย ปี 2555

ใส่ความเห็น