โครงสร้างบุคลากร

– กฏกระทรวงสาธารณสุข (Download)
– โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(Download)
– ผังโครงสร้างบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส(Download)
– โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (Download)

ใส่ความเห็น