Document


เอกสารเวียนเพื่อทราบ


ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมภายใน


– การบริหารความเสี่ยง (Download)


กลุ่มงานบริหารทั่วไป


– จัดทำรายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีต่างๆ (Download)


กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


– สนับสนุนข้อมูลประชากร ณ 30 มิถุนายน 2562 (Download)

……………………………………