รายงานประจำปี

             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายงานดังกล่าว เพื่อผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ ต่อไป

รายงานประจำปี 2559 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามโครงสร้างแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข ในรอบปี 2559 ทั้งในด้านความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559)


เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานแก่ผู้สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการพัฒนางานสาธารณสุข

>>Download< <

หมายเลข IP Address ของคุณ คือ

รายงานประจำปี 2557

– ปกรายงานประจำปี 2557 Cover
– คำนำ Intro
– สารบัญ Contents
– แผนที่ Map
– ส่วนที่ 1 Section1
– ส่วนที่ 2 Section2
– ส่วนที่ 3 Section3

………………………………………………………………….

รายงานประจำปี 2556 

Word File

ปกรายงาน
สารบัณ
คำนำ
แผนที่
รายงาน

Zip File (PDF และ Word File รวม)   

………………………………………………………………….

รายงานประจำปี 2555

(ปก คำนำ สารบัญ แผนที่ )
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส
1.2
ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
1.3
ข้อมูลประชากรและหลังคาเรือน
1.4
ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
1.5
ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
2.1
งานบริหารงานทั่วไป
2.2
งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2.3
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณภาพ และรูปแบบบริการสาธารณสุข
2.4
งานประกันสุขภาพ
2.5
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2.6
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
2.7
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2.8
งานยาเสพติดและสุขภาพจิต
2.9
งานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล
2.10
งานทันตสาธารณสุข
2.11
งานควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา
2.12
งานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2.13
งานสุขภาพภาคประชาชนและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

One Response to รายงานประจำปี

  1. Asnee พูดว่า:

    ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อมูลสถานะสุขภาพประจำปี พ.ศ.2555 ^^”

ใส่ความเห็น