รายงานประจำปี


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายงานดังกล่าว เพื่อผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ ต่อไป

…………………………
เอกสารรายงานประจำปี 2563
download (pdf) รายงาประจำปี 2563

…………………………
เอกสารรายงานประจำปี 2562
download (pdf) รายงาประจำปี 2562

………………………………..
เอกสารรายงานประจำปี 2561
download รายงานประจำปี 2561 (zip)
2_คำนำ
3_สารบัญ ปี 2561
4_แผนที่นราธิวาส
5_ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ปี 2561
6_ส่วนที่ 2 ปี 61
7_ส่วนที่ 3 กลุ่มงานต่างๆ 61

………………………………..

รายงานประจำปี 2559

>>Download< <

……………………………………….

รายงานประจำปี 2557

– ปกรายงานประจำปี 2557 Cover
– คำนำ Intro
– สารบัญ Contents
– แผนที่ Map
– ส่วนที่ 1 Section1
– ส่วนที่ 2 Section2
– ส่วนที่ 3 Section3

………………………………………………………………….

รายงานประจำปี 2556 

Word File

ปกรายงาน
สารบัณ
คำนำ
แผนที่
รายงาน

Zip File (PDF และ Word File รวม)   

………………………………………………………………….

รายงานประจำปี 2555

(ปก คำนำ สารบัญ แผนที่ )
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส
1.2
ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
1.3
ข้อมูลประชากรและหลังคาเรือน
1.4
ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ
1.5
ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
2.1
งานบริหารงานทั่วไป
2.2
งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2.3
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณภาพ และรูปแบบบริการสาธารณสุข
2.4
งานประกันสุขภาพ
2.5
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2.6
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
2.7
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2.8
งานยาเสพติดและสุขภาพจิต
2.9
งานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล
2.10
งานทันตสาธารณสุข
2.11
งานควบคุมโรคติดต่อและระบาดวิทยา
2.12
งานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2.13
งานสุขภาพภาคประชาชนและสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น