PMQA สสจ.นราธิวาส

วันนี้ (14-16 ธันวาคม 2560) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (PMQA) แก่บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานในสังกัด จำนวน 140 คน โดยมีนางนงลักษณ์ ลิ่มทวีกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดการประชุมณ หาดแก้วรีสอร์ท ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

>>> เอกสาร PPT Download

ใส่ความเห็น