นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
(Privacy Protection Policy of Narathiwat Provincial Public Health )
จัดทำเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
………………………………..

     สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เช่น www.ntwo.moph.go.th , hdc.ntwo.moph.go.th ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เท่าที่จาเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทาผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น ไอพีแอดเดรส (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทางานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปรับปรุงบริการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่
          ๑ ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้รับความยินยอมจากท่าน
          ๒ ) การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
          ๓ ) การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนาไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว. โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อดำเนินการต่างๆ ในนามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส อาจทาการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงขอแนะนาให้ท่านอ่านนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

การรักษาความปลอดภัยและความลับ
     รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงท่านในฐานะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะมีความปลอดภัย

          ๑) ชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) หลังจากท่านสมัคร และลงทะเบียนกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้สาหรับ เข้าสู่ระบบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จะทราบชื่อผู้ใช้งานของท่านแต่จะไม่ทราบรหัสผ่านของท่าน ท่านมีหน้าที่รักษารหัสผ่านของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก“ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้

          ๒) การใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทาให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้สะดวกยิ่งขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สาหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมแล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทางานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

การปฏิบัติตามนโยบายฯและการติดต่อกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
     ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
เว็บไซต์ : http://www.ntwo.moph.go.th
ที่อยู่. : ๓๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๓ ๕๓๒ ๐๖๔
โทรสาร : ๐๗๓ ๕๓๒ ๐๖๔
Email : narapublichealth@gmail.com
******************************************

ใส่ความเห็น