แบบรายงานการตรวจราชการและ แนวทางฯ

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ภารกิจหลัก….การติดตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์กระทรวง………
หัวข้อ..พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้บริการได้
จังหวัด……นราธิวาส

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
และ แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ใส่ความเห็น