ตารางการสอบโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

           

ตารางการสอบพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๕๖  ณ สนามสอบโรงเรียนนราธิวาส

 

เวลา

รายละเอียด

 

วันเสาร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖

 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. สอบวิชาฟิสิกส์  
๑๐.๔๐ – ๑๒.๑๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ  
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. สอบวิชาชีววิทยา  

วันอาทิตย์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖

 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. สอบวิชาคณิตศาสตร์  
๑๐.๔๐. – ๑๒.๑๐ น. สอบวิชาเคมี  
     
           

หมายเหตุ  กำหนดเข้าห้องสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. พร้อมทั้งให้เตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือ

             บัตรข้าราชการ เพื่อใช้ในการเข้าสอบด้วย

 

เลขที่นั่งสอบโครงการผลิตแพทย์เพื่อ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ณ สนามสอบ อาคาร ๕ โรงเรียนนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

         

 

เลขที่ห้อง

เลขที่นั่งสอบ

อาคาร

ชั้นที่

ห้องสอบที่ ๑

๕๓๒

๐๐๐๑ – ๐๐๓๕

ห้องสอบที่ ๒

๕๓๓

๐๐๓๖ – ๐๐๗๐

ห้องสอบที่ ๓

๕๓๔

๐๐๗๑ – ๐๑๐๕

ห้องสอบที่ ๔

๕๓๕

๐๑๐๖ – ๐๑๔๐

ห้องสอบที่ ๕

๕๓๖

๐๑๔๑ – ๐๑๗๕

ห้องสอบที่ ๖

๕๓๗

๐๑๗๖ – ๐๒๑๐

ห้องสอบที่ ๗

๕๔๒

๐๒๑๑ – ๐๒๔๕

ห้องสอบที่ ๘

๕๔๓

๐๒๔๖ – ๐๒๘๐

ห้องสอบที่ ๙

๕๔๔

๐๒๘๑ – ๐๓๑๕

ห้องสอบที่ ๑๐

๕๔๕

๐๓๑๖ – ๐๓๕๐

ห้องสอบที่ ๑๑

๕๔๖

๐๓๕๑ – ๐๓๗๘

 

 

 

 

 

 

ผังห้องสอบ อาคาร ๕ โรงเรียนนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 
                 
 

๕๔๒

๕๔๓

๕๔๔

๕๔๕

๕๔๖

*๕๔๗

  ชั้นที่ ๔
 

๕๓๒

๕๓๓

๕๓๔

๕๓๕

๕๓๖

๕๓๗

  ชั้นที่ ๓

 

 

 

    ชั้นที่ ๒
  ชั้นที่ ๑
                 
หมายเหตุ * ห้อง ๕๔๗ เป็นห้องกองอำนวยการควบคุมการสอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์ฯ