อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม JHCIS / Jvisit / Provis / Analysis DataCenter

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม JHCIS / Jvisit / Provis / Analysis DataCenter รุ่นที่ 1
สถานที่ สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส( 26 มิถุนายน 2556-27 มิถุนายน 2556 )
กลุ่มเป้าหมาย   อ.เมืองนราธิวาส บาเจาะ ยี่งอ ระแงะ สุคิริน แว้ง ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล ๒๑/๔๓ แฟ้ม สสอ.ละ ๑ คน / รพ.สต.ละ ๒ คน /รพ.ละ ๑ คน

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม JHCIS / Jvisit / Provis / Analysis DataCenter รุ่นที่2
สถานที่ สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส( 15 กรกฎาคม 2556-16 กรกฎาคม 2556 )
กลุ่มเป้าหมาย   อ.ตากใบ สุไหงโก-ลก จะแนะ เจาะไอร้อง รือเสาะ ศรีสาคร สุไหงปาดี ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล ๒๑/๔๓ แฟ้ม สสอ.ละ ๑ คน / รพ.สต.ละ ๒ คน /รพ.ละ ๑ คน   

ลงทะเบียนได้ที่ http://plan.ntwo.moph.go.th/train/