ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ด้วยจังหวัดนราธิวาส ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
เอกสารแนบ
- รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ
เอกสารแนบ
- คำชี้แจง
เอกสารแนบ