ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่่นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ไฟล์ประกาศ