ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เข่าเครื่องพิมพ์เอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 17 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ