ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพสต.บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ