ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานที่ด่านอาหารและยา รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ประกาศ
ไฟล์ประกาศ