ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลศรีสาคร ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ