ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้าน

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้งเหมาบริการในตำแหน่งแม่บ้าน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-3 กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้านและกำหนดวันเวลาและสถานที่ประเมิน ตามเอกสารที่แนบ