ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ ๒ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษฯได้รับสมัคร
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ โดยรับสมัครวันที่ ๖ สิ่งหาคม ๒๕๖ต ไปแล้วนั้น

การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โภชนากรปฏิบัติงาน โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวจะต้องเข้ารับคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖ต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ