ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานดูแลความปลอดภัย (รปภ.) เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ