ประกาศจังหวัดนราธิวาส

ด้วยจังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกัน จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์สืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และเงื่อนไขที่จะสืบราคาร่วม รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

รายละเอียดเอกสาร
spec จัดซื้อร่วมจังหวัด
Spec แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ_ขวดพร้อมเครื่อง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขวดฮีโม
เอกสารขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์