รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน งวดที่ 9 ประจำปี 2563

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน งวดที่ 9 ปี 2563

เอกสารขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์