ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือราเป๊ะ ตำบลโคกเคียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ