ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ