ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์

ด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ได้รวบรวมและจัดทำบทเรียนออนไลน์ 3 กลุ่มเนื้อหา ได้แก่ กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ การวิเคราะห์และความเข้าใจในนวัตกรรมทางข้อมูล ความรู้และทักษะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ จึงขอเชิญข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใน 3 กลุ่มเนื้อหาข้างต้น โดยสามารถเข้าอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e -learning ได้ที่เว็บไซด์ https://tdga.dga.or.th ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนและเข้าอบรมได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ