ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ (ไฟล์ประกาศ)

ไฟล์ประกาศ

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์