ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน โดยมีรายชื่อและรายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ