ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 140793 ว่าง เนื่องจากลาออก จำนวน 1 ตำแหน่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้ตำแหน่งอยู่ จึงมีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์ประกาศ
แบบฟอร์มใบสมัคร