ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตามที่ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 3 อัตรา ไปแล้วนั้น บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ