ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

ตามที่ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) รพสต.บ้านบือราเปะ ตำบลโคกเคียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดต่างๆตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ