รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ งวดที่ 5 ประจำปี 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ งวดที่ 5 ปี 2563
เอกสารขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์