รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม งวดที่ 4 ประจำปี 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


งบการเงินประจำเดือนมกราคม งวดที่ 4 ปี 2563
เอกสารขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์