แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพประจำปี 2563

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ขอเผยแพร่ แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพประจำปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน และเผยแพร่ต่อไป

รายละเอียดข้อมูล เอกสารที่แนบ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์