งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม งวดที่ 3 ประจำปี 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
งบการเงินประจำเดือนธันวาคม งวดที่ 3 ปี 2563