รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้ดำเนินใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ เสร็จแล้ว และจากข้อกำหนดตัวชี้วัดความโปร่งใสเมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ กำหนดให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างที่ผ่านมาในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่า หรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณมากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใดมีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจำนวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดอย่างไร/หรือไม่ รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำข้อเสนอเพื่อนำไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป
แบบฟร์อมขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซค์ สสจ.นธ
บันทึกรายงานการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 2562
รายงานการวิเคราะห์การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เล่ม)