รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างรายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างรายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างรายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒