งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม งวดที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
งบการเงินประจำเดือนตุลาคม งวดที่ 1 ประจำปี 2563