รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นราธิวาส (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) 2100200253
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง