งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน งวดที่ 12 ประจำปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
งบการเงินประจำเดือนกันยายน งวดที่ 12 ปี 2562