รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 4 ตำแหน่ง
บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติม