รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ และ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 อัตรา
บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ประกอบด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม