งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม งวดที่ 11 ประจำปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม งวดที่ 11 ปี 2562