ประกาศผู้ชนะค่าจ้างเหมาปรับลานตากผ้า เดินท่อระบบน้ำดี-น้ำเสีย อาคารแพทย์แผนไทย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ

ตามที่จังหวัดนราธิวาส จ้างเหมาปรับลานตากผ้า เดินท่อระบบน้ำดี-น้ำเสีย อาคารแพทย์แผนไทย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ในวงเงิน ๖๒,๔๐๐.-บาท (เงินหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหทักษิณก่อสร้าง จำกัด ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้