งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม งวดที่ 10 ประจำปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200253 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม งวดที่ 10 ปี 2562