เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เปลี่ยนแปลง วันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ อัตรา ไปแล้วนั้น

จังหวัดนราธิวาส จึงขอประกาศรายเปลี่ยนแปลง วันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบปรนัย) จากเดิมในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รายละเอียด