กลุ่มงานนิติการ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน

“กลุ่มงานนิติการ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒) ดังเอกสารแนบ”
ร้องเรียนทุจริต EB16