ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่จังหวัดนราธิวาส ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ ๒ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๗๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน ๖,๗๓๑,๗๐๐.-บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์เพอร์เฟกต์ และ ก่อสร้างอาคารโรงซ่อม บำรุง พัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) แบบเลขที่ ๙๕๔๓ โรงพยาบาลศรีสาคร ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๗,๔๑๐,๐๐๐.-บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง บัดนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตเอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ดังเอกสารแนบต่อไปนี้
ประกาศจังหวัดนราธิวาส